بچه رئیس: بازگشت به کار-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار


زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

بچه رئیس با کمک تیم، برادر و شریک جرمش، در حال ادامه تجارت سابق خود و مدیریت کمپانی بیبی کورپ است. با این حال، ایجاد یک تعادل بین زندگی شخصی و کاری به یک ماموریت غیر ممکن برای این بچه امروزی تبدیل شده است…

کارگردان:

Matt Engstrom

گوینده:

Pierce Gagnon, JP Karliak, David W. Collins

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1


بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 1-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 1

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 2-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 2

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 3-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 3

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 4-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 4

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 5-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 5

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 6-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 6

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 7-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 7

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 8-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 8

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 9-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 9

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 10-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 10

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 11-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 11

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 12-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 12

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 13-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 1 قسمت 13

2018

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2


بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 1-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 1

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 2-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 2

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 3-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 3

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 5-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 5

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 6-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 6

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 7-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 7

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 8-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 8

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 9-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 9

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 10-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 10

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 11-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 11

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 12-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 12

2018
بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 13-کارتونت

بچه رئیس: بازگشت به کار فصل 2 قسمت 13

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!