بیم کوچولوی قدرتمند-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند


زبان/گویش: فارسی | هندوستان |

کنجکاوی و نیروی فوق‌العاده نوزادی باهوش و قدرتمند به نام بیم، منجر به وقوع رویدادهایی غیرمنتظره در دهکده محل تولد او می‌شود. تنها کاری که بیم می‌خواهد انجام دهد این است که در جنگل، به دنبال یک گل برود. اما آیا او پیش از حمله یک شیر گرسنه، می‌تواند آن گل را به چنگ آورد؟ هنگامیکه نمایش رقص و پایکوبی در دهکده آغاز می‌شود، بیم با آوای موسیقی شروع به حرکت می‌کند و خود را به صحنه نمایش می‌رساند و…

کارگردان:

Rajiv Chilaka

گوینده:

Raja Kava, Samrodi Shukla, Swapnil Kumari, Shanur Mirza

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1


بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 1-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 1

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 2-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 2

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 3-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 3

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 4-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 4

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 5-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 5

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 6-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 6

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 7-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 7

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 8-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 1 قسمت 8

2019

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2


بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 1-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 1

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 2-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 2

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 3-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 3

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 4-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 4

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 5-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 5

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 6-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 6

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 7-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 7

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 8-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 8

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 9-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 9

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 10-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 10

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 11-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 11

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 12-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 12

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 13-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 13

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 14-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 14

2019
بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 15-کارتونت

بیم کوچولوی قدرتمند فصل 2 قسمت 15

2019
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!