شش ابرقهرمان6-کارتونت

زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

در سومین سری انیمیشن شش ابرقهرمان، یک شرور تازه‌ وارد ملقب به میجور بلست در شهر ظاهر می‌شود تا تنها و بدون واسطه، با فرد رودررو شود. از سوی دیگر، بقیه اعضای گروه ۶ ابرقهرمان سعی می‌کنند که به هویت واقعی میجور بلست پی ببرند و…

کارگردان:

Nicholas Filippi, Mark McCorkle, Bob Schooley

گوینده:

Scott Adsit, Ryan Potter, Brooks Wheelan

ابر قهرمان6 فصل 1


شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 1-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 1

2017
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 2-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 2

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 3-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 3

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 4-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 4

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 5-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 5

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 6-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 6

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 7-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 7

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 8-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 8

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 9-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 9

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 10-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 10

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 11-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 11

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 12-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 12

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 13-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 13

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 14-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 14

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 15-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 15

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 16-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 16

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 17-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 17

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 18-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 18

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 19-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 19

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت20-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت20

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 21-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 21

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 22-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 22

2018
شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 23-کارتونت

شش ابرقهرمان6 فصل 1 قسمت 23

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!