ماجراجویی در پاریس-کارتونت

ماجراجویی در پاریس


زبان/گویش: فارسی | فرانسه |

این سریال کارتونی زندگی دو نوجوان معمولی اهل پاریس با نام های مارینه‌ته و آدریان را به تصویر میکشد که پس از مشاهده تهدیدهای یک موجود شرور، این دو شخصیت به دو ابرقهرمان به نام های لیدی باگ و کت نویر تبدیل میشوند تا از پاریس در مقابل تبهکاران محافظت کنند و…

کارگردان:

Tomas Middleditch, Wilfred Payne

گوینده:

Cristina Valenzuela, Bryce Papenbrook, Keith Silverstein

ماجراجویی در پاریس فصل 1


ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 1-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 1

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 2-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 2

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 3-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 3

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 4-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 4

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 5-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 5

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 6-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 6

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 7-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 7

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 8-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 8

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 9-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 9

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 10-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 10

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 11-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 11

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 12-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 12

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 13-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 13

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 14-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 14

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 15-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 15

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 16-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 16

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 17-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 17

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 18-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 18

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 19-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 19

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 20-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 20

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 21-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 21

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 22-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 22

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 23-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 23

2015
ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 24-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 1 قسمت 24

2015

ماجراجویی در پاریس فصل 2


ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 1-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 1

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 2-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 2

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 3-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 3

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 4-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 4

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 5-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 5

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 6-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 6

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 7-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 7

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 8-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 8

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 9-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 9

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 10-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 10

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 11-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 11

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 12-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 12

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 13-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 13

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 14-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 14

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 15-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 15

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 16-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 16

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 17-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 17

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 18-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 18

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 19-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 19

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 20-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 20

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 21-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 21

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 22-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 22

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 23-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 23

2018
ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 24-کارتونت

ماجراجویی در پاریس فصل 2 قسمت 24

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!