پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت


زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

پس از آنکه ۴ بچه پاندا به صورت اتفاقی نیروی افسانه‌ای و قدرتمند چی را به خودشان جذب می‌کنند، از استاد اژدها درخواست می‌کنند تا به آنها کونگ‌فو آموزش دهد. با شروع تمرین‌ها اعتماد به نفس بچه‌ها بلاتر می‌رود، آنها تصمیم می‌گیرند بدون اجازه برای مبارزه‌ای راهی شوند اما…

کارگردان:

Elliott Owen

گوینده:

Laya DeLeon Hayes, Makana Say, Gunnar Sizemore

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1


پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 1-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 1

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 2-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 2

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 3-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 3

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 4-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 4

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 5-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 5

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 6-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 6

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 7-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 7

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 8-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 8

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 9-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 9

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 10-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 10

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 11-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 11

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 12-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 12

2018
پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 13-کارتونت

پاندای کونگ‌فو کار: پنجه‌های سرنوشت فصل 1 قسمت 13

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!