گیسو کمند-کارتونت

زبان/گویش: فارسی | آمریکا |

راپونزل که از گاتل آزاد شده و با پدر و مادر واقعیش زندگی میکند میخواهد به عنوان دختر شاه و ملکه زندگی کرده و ماجراجویی های جدید را با دوستش ایوجین و اسبش ماکیموس و خدمتکارش کاساندرا داشته باشد و راز موهای بلندش را بفهمد…

کارگردان:

Joe Ah, Stephen Sandoval

گوینده:

Mandy Moore, Zachary Levi, Eden Espinosa

گیسو کمند فصل 1


گیسو کمند فصل 1 قسمت 1-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 1

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 2-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 2

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 3-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 3

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 4-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 4

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 5-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 5

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 6-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 6

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 7-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 7

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 8-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 8

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 9-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 9

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 10-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 10

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 11-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 11

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 12-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 12

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 13-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 13

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 14-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 14

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 15-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 15

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 16-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 16

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 17-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 17

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 18-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 18

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 19-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 19

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 20-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 20

2017
گیسو کمند فصل 1 قسمت 21-کارتونت

گیسو کمند فصل 1 قسمت 21

2017

گیسو کمند فصل 2


ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 1-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 1

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 2-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 2

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 3-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 3

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 4-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 4

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 5-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 5

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 6-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 6

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 7-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 7

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 8-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 8

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 9-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 9

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 10-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 10

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 11-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 11

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 12-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 12

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 13-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 13

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 14-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 14

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 15-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 15

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 16-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 16

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 17-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 17

2018
ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 18-کارتونت

ماجراهای راپانزل گیسو کمند فصل 2 قسمت 18

2018
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!