اسلاگترا-کارتونت

اسلاگترا


زبان/گویش: فارسی | کانادا |

ایلای برای دنبال کردن راه پدرش و مبارزه با نیروهای شرور پا به دنیای زیرزمینی اسلاگترا می‌گذارد، او با کمک حلزون‌هایی که مثل سلاح عمل می‌کنند، وارد این راه می‌شود و…

کارگردان:

Johnny Darrell, Sebastian Brodin

گوینده:

Lee Tockar, Sam Vincent, Andrew Francis

اسلاگترا فصل 1


اسلاگترا فصل1 قسمت 1-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 1

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 2-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 2

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 3-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 3

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 4-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 4

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 5-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 5

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 6-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 6

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 7-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 7

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 8-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 8

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 9-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 9

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 10-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 10

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 11-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 11

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 12-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 12

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 13-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 13

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 14-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 14

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 15-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 15

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 16-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 16

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 17-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 17

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 18-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 18

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 19-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 19

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 20-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 20

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 21-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 21

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 22-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 22

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 23-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 23

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 24-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 24

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 25-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 25

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 26-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 26

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 27-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 27

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 28-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 28

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 29-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 29

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 30-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 30

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 31-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 31

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 32-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 32

2012
اسلاگترا فصل1 قسمت 33-کارتونت

اسلاگترا فصل1 قسمت 33

2012
نظرات

برای ثبت نظر ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید!